Best Poster Paper Presentation Award

Best Poster Paper Presentation Award 2017

First Approaches and Fruits of Woman Empowerment Jadeja Khushbuba, Lakhlani Mansi M., Vaghasiya Krupali P., V.J.Savaliya
JAU< Junagadh
Second Economic Impact on Farmers Households in Saurashtra Region through ATMA B.N.Kalsariya, G.R.Gohil, P.R.Kanani, Jadeja M.K.
JAU, Junagadh

Photo Gallery